Organisatie en Structuur

Sinds 1 januari 2020 zijn wij onderdeel van de WilgaerdenLeekerweideGroep. Hiermee bieden wij zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen in heel Noord-Holland-Noord. Ieder organisatieonderdeel heeft daarin zijn eigen specialisatie. En waar nodig en gewenst, binden we onze  expertise aaneen. Zo bieden we  een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies.

WilgaerdenLeekerweideGroep is er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dát is ons doel. Samen kunnen we meer dan alleen.

Wilgaerden

Wilgaerden is binnen de WilgaerdenLeekerweideGroep de specialist op het gebied van de ouder wordende mens. Met onze 17 locaties en diensten door heel West-Friesland op het gebied van Wijkzorg en ondersteuning aan huis leveren we aan meer dan 2000 cliënten zorg en ondersteuning. Door deze specialisatie blijven we lokaal verbonden en betrokken. Aandacht op het juiste moment, oog voor de mens en voor de verhalen achter de mens.

Management

WilgaerdenLeekerweideGroep heeft een overkoepelend managementteam. De raad van Bestuur wordt gevormd door mevrouw Annette Fijn van Draat en mevrouw Renata Fideli. Ze leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Ze worden ondersteund en geadviseerd door het Managementteam, de bestuurssecretaris en medewerkers in de ondersteunende functies.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het algemene reilen en zeilen van WilgaerdenLeekerweideGroep. Zij toetst of WilgaerdenLeekerweideGroep haar maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde wijze vervult. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur goed functioneert.

De Raad van Toezicht is een klankbord voor de Raad van Bestuur en staat deze met raad terzijde. In een aantal gevallen worden besluiten van het bestuur door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan: het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen, de begroting en de jaarrekening, besluiten over vergaande samenwerkingsovereenkomsten en vastgoedovereenkomsten.

De Raad van Toezicht functioneert volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode.

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. Desirée Curfs – voorzitter
  • Mw. Marieke Frijlink
  • Mw. Els Jonker
  • De heer Harry Luik
  • De heer Jeroen Lambriks

 

Jaarverslagen

Voor 2021: klikt u hier voor het jaarverslag
Voor 2020: klikt u hier voor het jaarbeeld van WLGroep 

 

Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO VVT, en CAO Gehandicaptenzorg''

Chat Bel mij terug
X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?