Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het algemene reilen en zeilen van Wilgaerden. Zij toetst of Wilgaerden haar maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde wijze vervult. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur goed functioneert.

De Raad van Toezicht is een klankbord voor de algemeen directeur en staat deze met raad terzijde. De algemeen directeur is degene die Wilgaerden bestuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse gang van zaken.

In een aantal gevallen worden besluiten van de algemeen directeur door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen, aan de begroting en de jaarrekening, aan besluiten over vergaande samenwerkingsovereenkomsten en vastgoedover-eenkomsten. De Raad van Toezicht functioneert volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies:

  1. Auditcommissie Financiën 
  2. Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
  3. Auditcommissie Remuneratie

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Jan Kees Meijers (voorzitter)
  • Mevrouw Hillie Faber (vice-voorzitter)
  • De heer Johan Ursem
  • De heer Henk Wokke
  • De heer Arjen Witte

Daarnaast is de heer Stephan Deen trainee bij de Raad van Toezicht.

Wilt u een mail sturen naar de Raad van Toezicht? Dat kan, hun mailadres is raadvantoezicht@wilgaerden.nl

 

X